วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 24/06/56

วัน จันทร์ ที่ 24 มิุถุนายน พ.ศ. 2556

        สัปดาห์ที่สองของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

1. สมัครระบบอีเลิร์นนิ่งที่  http://chandraonline.chandra.ac.th/claroline/index.php เพื่อเข้าสู่ระบบเข้าเรียนกลุ่ม 101 (สำหรับการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนของรายวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์)

2. เว็บไซต์สำหรับศึกษาการสร้างแบบสอบถาม,การทำแบบทดสอบ,งานประเมินผลต่างๆ,การทำวิจัย ฯลฯ สมัครได้เองที่ คลิกที่นี้เพื่อสมัครการใช้งาน

3. ผลงานต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเข้าไปติดตามดูผลงานได้ที่ http://humankm.blogspot.com

4. สืบค้นแหล่งเรียนรู้โดยแจ้งชื่อที่อยู่ไฟล์-ชื่อเว็บไซต์หรือไฟล์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อยต้องทำ 1 แหล่งต่อสัปดาห์ คลิกเพื่อทำกิจกรรม

5. ทำนามบัตรตัวเอง ขนาด 5 x 9 cm. โดยให้มีสัญลักษณ์ของตราจันทรเกษมและใช้ฟอนต์ตระกูล CRU ,ใส่ชื่อ , รูปภาพตัวเอง , ที่อยู่ , เบอร์โทรติดต่อ , e-mai , blogspot  (ตรามหาวิทยาลัยจันทรเกษมและฟอนต์ตระกูล CRU สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ที่ http://www.chandra.ac.th , http://www.chandrakasem.info )

6. งานกลุ่ม แบ่งกลุ่ม 5 - 6 คน  เพื่อศึกษาสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดชัยนาท โดยหาสินค้าเกษตรแปรรูปมาคนละ 1 อย่างพร้อมทั้งหาข้อมูล

7. งานเดี่ยวให้แปลสรุปข่าวที่เกี่ยวกับรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจในแบบของเราเอง พร้อมทั้งทำสรุปข่าวลงในไดร์ฟ และส่งแชร์ให้ ผศ.ประชิด และออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับการแปลสรุปข่าว http://lovelypackage.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น