วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ส3. สรุปผล ( Result ) Chic Gift Set & Final Design Project : แบบที่ 1

การสรุปผลที่ได้ทำการศึกษาตั้งแต่ ส1. และ ส2. จนมาถึงขึ้นตอนสุดท้ายคือ ส3. ได้สรุปผลทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board

นำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board

ภาพที่ 1 :  การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ชุด  Gift set - Chic สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 2 :  ชุด  Gift set - Chic สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น