วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ส3. สรุปผล ( Result ) Nicha Herbal Gift Set & Final Design Project : ฉบับปรับปรุง

การสรุปผลที่ได้ทำการศึกษาตั้งแต่ ส1. และ ส2. จนมาถึงขึ้นตอนสุดท้ายคือ ส3. ได้สรุปผลทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board

นำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board


ภาพที่ 1 :  การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ชุด  Gift set - Nicha Herbal สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน


ภาพที่ 2 :  ชุด  Gift set - Nicha Herbal  สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

การจัดแสดงงานเพื่อนำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา


 ภาพที่ 3 :  การจัดแสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

 ภาพที่ 4 :  การนำเสนอข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบ
เพื่อแชร์ความคิดเห็นและข้อแก้ไขปรับแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น